MENU

Projekty gotowe i adaptacje

Oferta firmy to również adaptacje projektów gotowych: budynków jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych, wielorodzinnych, budynków komercyjnych o różnej funkcji, garaży czy budynków gospodarczych. Dzięki adaptacji zakupiony przez Państwa gotowy projekt, zostanie przystosowany do warunków lokalnych i wymogów Prawa Budowlanego, co niezbędne jest do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO POLEGA NA:

Przed zakupem katalogowego, gotowego projektu domu, warto wrócić się do nas z zapytaniem czy projekt będzie spełniał wymogi zapisów warunków zabudowy / zapisów planu miejscowego zagospodarowania oraz czy autor projektu typowego dołącza zgodę wraz z jej zakresem na dokonanie zmian.

Koszty i terminy adaptacji projektów gotowych są ustalane indywidualnie w zależności od ilości zmian koniecznych do na uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz zaplanowanych przez Państwa zmian.

W zakresie adaptacji znajduje się reprezentowanie Państwa przed organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu budowy.

PO CO WYKONUJE SIĘ ADAPTACJĘ PROJEKTU GOTOWEGO?

Projekt gotowy, został sporządzony wg przyjętych założeń projektowych takich jak: strefy obciążenia śniegiem, wiatrem, głębokość przemarzania gruntu itp. Adaptacja projektu polega na przystosowaniu projektu gotowego do lokalizacji na terenie Inwestora zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy / planu miejscowego oraz do naniesienia ewentualnych zmian zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Inwestora. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje obowiązki głównego Projektanta. Sprawdza zgodność projektu z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku, dostosowuje projekt gotowy do decyzji o warunkach zabudowy. 

Adaptacja gotowego projektu obejmuje:

  1. Sprawdzenie projektu gotowego z zapisami decyzji o warunkach zabudowy / miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta (zgodnie z art.20 Ustawy Prawo Budowlane).
  3. Dołączenie uprawnień oraz wpisуw do odpowiedniej Izby Zawodowej projektantów adaptujących wszystkich branż występujących w projekcie.
  4. Opracowanie informacji BIOZ.
  5. Dołączenie oświadczenie projektantуw o zgodności projektu z przepisami i normami.
  6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy; projekt zagospodarowania obejmuje usytuowanie budynku, zbiornika na nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków (jeśli brak jest możliwości przyłączenia do sieci miejskiej), śmietnika, bramy i furtki w ogrodzeniu, jednocześnie określając odległości do granic i innych budynków; wykonanie bilansu terenu wraz z weryfikacją wskaźnikуw terenu z planem zagospodarowania przestrzennego / warunkami zabudowy.
  7. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia budynku do właściwych sieci (energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ściekуw) lub informacji o braku możliwości przyłączenia do sieci.
  8. Sprawdzenie projektu w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
  9. Określenie warunków (kategorii) posadowienia budynku; w razie potrzeby wykonanie adaptacji fundamentуw dostosowując się do lokalnych warunków gruntowo – wodnych i obliczenie konstrukcji dachu, sprawdzenie nośności pozostałych elementów konstrukcyjnych.

UWAGA. PRZEDSTAWIONA OFERTA MA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST OFERTĄ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.